بازدید رئیس دانشکده دین و رسانه و همراهان از مرکز۱۰و مجتمع کانون استان قم

دیدار دکتر موسوی مهر رئیس دانشکده دین ورسانه به همراه باقرزاده معاون فرهنگی دانشجویی و زارع معاون پژوهش با حامد حجتی مدیرکل کانون قم انجام شد . این دیدار زمینه‌های همکاری بین کانون پرورش فکری استان قم و دانشکده‌ی دین و رسانه را فراهم کرد.